logo
ADVERTISEMENT

Câu 5 Trang 26 SGK Tin học 8


Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu

Câu 5 Trang 26 SGK Tin học 8

Chuyển các biểu thức được viết trong Pascal sau đây thành các biểu thức toán:

a.(a+b)*(a+b)-x/y

b.b/(a*a+c)

c.a*a/(2*b+c)*(2*b+c)

d.1+1/2+1/2*3+1/3*4+1/4*5

Lời giải :

a.

b.

c.

d.

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT