logo
ADVERTISEMENT

Câu 6 trang 26 SGK Tin học 8


Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu

Câu 6 trang 26 SGK Tin học 8

Hãy xác định kết quả của các phép so sánh sau đây:

15 - 8 ≥ 3

(20 - 15)2 ≠ 25

112 = 121

x > 10 - 3x

Viết các phép so sánh trong Bài tập 8 với các kí hiệu trong Pascal.

Lời giải :

Kết quả của các phép so sánh:

a. Đúng

b. Sai

c. Sai

d.Đúng khi x > 25 ngược lại, phép so sánh có kết quả sai

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT