logo
ADVERTISEMENT

Câu 7 trang 26 SGK Tin học 8


Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu

Câu 7 trang 26 SGK Tin học 8

Hãy xác định kết quả của các phép so sánh sau đây:

a. 15 - 8 ≥ 3

b. (20 - 15)2 ≠ 25

c. 112 = 121

d. x > 10 - 3x

Viết các biểu thức bằng các kí hiệu pascal

Lời giải:

a. 15-8 >= 3

b. (20-15)*2 <> 25

c. 112 = 121

d. x > 10-3*x

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT