logo
ADVERTISEMENT

Câu 4 trang 26 SGK Tin học 8


Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu

Câu 4 trang 26 SGK Tin học 8

Viết các biểu thức toán dưới đây với các kí hiệu trong Pascal:

a. 

b.

c.

d.

Lời giải :

Các biểu thức trong Pascal:

a/b+c/d.

a*x*x+b*x+c.

1/x-a/5*(b+2).

(a*a+b)*(1+c)*(1+c)*(1+c) .

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT