logo
ADVERTISEMENT

Câu 2 trang 26 SGK Tin học 8


Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu

Câu 2 trang 26 SGK Tin học 8

Dãy chữ số 2010 có thể thuộc những kiểu dữ liệu nào?

Lời giải :

Dãy chữ số 2010 có thể thuộc kiểu dữ liệu số nguyên, số thực hoặc kiểu xâu kí tự. Tuy nhiên, để chương trình dịch Turbo Pascal hiểu 2010 là dữ liệu kiểu xâu, chúng ta phải viết dãy số này trong cặp dấu nháy đơn ('').

Ví dụ kiểu xâu kí tự: '2010'

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT