logo
ADVERTISEMENT

Phát biểu nào sai về đám mây cộng cộng?

Câu hỏi :

Phát biểu nào sai về đám mây cộng cộng?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Đám mây công cộng là một loại dịch vụ điện toán do bên thứ ba cung cấp và có thể truy cập được trên internet. Có nhiều loại tài nguyên khác nhau có sẵn thông qua đám mây công cộng, bao gồm khả năng lưu trữ, ứng dụng và máy ảo. Các đám mây tồn tại ngoài tường lửa của công ty và tổ chức sử dụng lưu trữ đầy đủ và được nhà cung cấp đám mây quản lí. Các dịch vụ public cloud chạy phạm vi từ sử dụng công khai miễn phí đến các mô hình trả tiền cho mỗi lần sử dụng và đăng ký. 

ADVERTISEMENT