logo

Đám mây công cộng cung cấp những dịch vụ nào?

Câu hỏi :

Đám mây công cộng cung cấp những dịch vụ nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Đám mây công cộng cung cấp cho người dùng 3 dịch vụ:

- Infrastructure-as-a-Service (IaaS): cung cấp tài nguyên điện toán ảo hóa

- Platform-as-a-Service (PaaS): cung cấp các công cụ cần thiết để phát triển ứng dụng

- Software-as-a- Service (SaaS): mô hình phân phối phần mềm

icon-date
Xuất bản : 13/02/2023 - Cập nhật : 13/02/2023