logo
ADVERTISEMENT

People nationwide have acted without hesitation to provide aids for the victims in the disaster-stricken areas

Câu hỏi :

People nationwide have acted without hesitation to provide aids for the victims in the disaster-stricken areas

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

A. awareness (n): sự nhận thức  

B. uncertainty (n): sự không chắc chắn

C. reluctance (n): sự miễn cưỡng                  

D. willingness (n): sự sẵn sàng

hesitation (n): sự lưỡng lự, ngần ngại >< willingness

Tạm dịch: Người dân cả nước đã hành động một cách không ngần ngại để cung cấp trợ giúp cho các nạn nhân ở khu vực chịu thiên tai.

ADVERTISEMENT