logo
ADVERTISEMENT

We had a whale of time as everything was quite fantastic

Câu hỏi :

We had a whale of time as everything was quite fantastic

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

A. có rất ít thời gian để chơi   

B. có rất nhiều thời gian để chơi

C. cảm thấy vui vẻ

D. cảm thấy thất vọng

have a whale of time: có thời gian vui vẻ >< feel disappointed

Tạm dịch: Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ vì mọi thứ khá là tuyệt vời.

ADVERTISEMENT