logo
ADVERTISEMENT

School uniform is compulsory in most of Vietnamese schools

Câu hỏi :

School uniform is compulsory in most of Vietnamese schools

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Tạm dịch: Đồng phục trường học là bắt buộc ở đa số các trường học ở Việt Nam.

A. divided (adj): bị phân chia, chia rẽ   

B. paid (adj): được trả tiền

C. required (adj): cần thiết, được yêu cầu                  

D. depended (v-ed): phụ thuộc

compulsory (adj): có tính bắt buộc = required

→ Chọn đáp án C

ADVERTISEMENT