logo
ADVERTISEMENT

The Boy Scouts organisation is dedicated to helping boys become moral and productive adults

Câu hỏi :

The Boy Scouts organisation is dedicated to helping boys become moral and productive adults

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

A. tận tâm  

B. sử dụng

C. tập trung      

D. hứng thú

be dedicated to doing something: cống hiến, tận tâm làm gì = be committed to doing something

Tạm dịch: Hội Nam Hướng Đạo Mỹ cống hiến để giúp những cậu bé trở thành những người lớn có đạo đức và thành công hơn.

→ Chọn đáp án A

ADVERTISEMENT