logo
ADVERTISEMENT

After goodbye to her friends, she got onto the bus

Câu hỏi :

After _____ goodbye to her friends, she got onto the bus.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Rút gọn mệnh đề trạng ngữ:

Nếu mệnh đề trạng ngữ có cùng chủ ngữ với mệnh đề chính, và hành động ở mệnh đề trạng ngữ xảy ra trước hành động trong mệnh đề chính thì rút gọn bằng cách lược bỏ chủ từ, chuyển động từ sang dạng ‘having + PP’.

Tạm dịch: Sau khi chào tạm biệt bạn bè của mình, cô bước lên xe buýt.

ADVERTISEMENT