logo
ADVERTISEMENT

I don't know why John always refuses me in person

Câu hỏi :

I don't know why John always refuses _____ me in person.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Cấu trúc: refuse to do something: từ chối làm gì

Tạm dịch: Tôi không biết tại sao John lại luôn từ chối gặp mặt trực tiếp với tôi.

ADVERTISEMENT