logo
ADVERTISEMENT

will be carried in the next space payload has not yet been announced to the public

Câu hỏi :

_____ will be carried in the next space payload has not yet been announced to the public.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Mệnh đề danh ngữ:

Ta dùng what trong mệnh đề danh từ để đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu trên.

Tạm dịch: Những gì sẽ được mang theo trong khối hàng không gian tiếp theo vẫn chưa được thông báo đến công chúng.

ADVERTISEMENT