logo

Now the manager is no longer as indifferent criticism as he used to be

Câu hỏi :

Now the manager is no longer as indifferent_____ criticism as he used to be.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Trong câu trên chúng ta thấy có cụm từ “indifferent to st” có nghĩa lãnh đạm, thờ ơ với
điều gì.

→ Đáp án đúng B: Now the manager is no longer as indifferent to criticism as he used to be.

Tạm dịch: Bây giờ, người quản lí không còn thờ ơ với những lời chỉ trích như trước đây.

icon-date
Xuất bản : 31/01/2023 - Cập nhật : 31/01/2023