logo
ADVERTISEMENT

After so consideration, we have finally arrived at a decision

Câu hỏi :

After so ____ consideration, we have finally arrived at a decision.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

“consideration” – sự cân nhắc – là danh từ không đếm được, vậy nên đáp án C – many:
nhiều (đi với danh từ đếm được số nhiều) là đáp án bị loại.

“A lot of/ lots of” đều có nghĩa là rất nhiều, vậy nên hai từ này sẽ không theo sau các trạng từ chỉ mức độ “so, very, too, rather”. Vì vậy, hai đáp án A – a lot of, và B – lots of cũng bị loại.

Đáp án D - much: nhiều (đi với danh từ không đếm được) - là đáp án đúng. After so much consideration, we have finally arrived at a decision.

Tạm dịch: Sau khi cân nhắc rất nhiều, chúng tôi cuối cùng cũng đưa ra được quyết định.

ADVERTISEMENT