logo

This time last Friday, we to Moscow

Câu hỏi :

This time last Friday, we _____ to Moscow.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Cụm từ “This time last Friday” cho thấy hành động xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ → ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn. Mặt khác, động từ trong câu được chia ở
chủ động 

→ Đáp án D đúng. 

Tạm dịch: Vào giờ này thứ sáu tuần trước, chúng tôi đang bay tới Mát-xcơ-va.

icon-date
Xuất bản : 31/01/2023 - Cập nhật : 31/01/2023