logo
ADVERTISEMENT

Một êlectron bay vào trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 1,26 T

Câu hỏi :

Một êlectron bay vào trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 1,26 T. Lúc lọt vào trong từ trường vận tốc của êlectron là 107 m/s và hợp thành với đường sức từ góc 53◦. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên êlectron có độ lớn là
 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Một êlectron bay vào trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 1,26 T. Lúc lọt vào trong từ trường vận tốc của êlectron là 107 m/s và hợp thành với đường sức từ góc 53◦. 

Ta có f = q.v.B.sin α = − 1, 6.10−19.107.1, 26.sin 530 = 1, 61.10−12 N.

Như vậy, Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên êlectron có độ lớn là: 1, 61.10−12 N.

ADVERTISEMENT