logo
ADVERTISEMENT

Khi nói về quá trình tái bản ADN, nhận định nào sau đây là KHÔNG ĐÚNG?

Câu hỏi :

Khi nói về quá trình tái bản ADN, nhận định nào sau đây là KHÔNG ĐÚNG?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Quá trình tái bản ADN

Promoter là một đoạn trình tự ADN, nơi ARN polymerase gắn vào để thực hiện phiên mã. Trong khi đó quá trình nhân đôi của ADN tại vị trí khởi đầu tái bản (replication origin). Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên 2 nguyên tắc: Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn (bán bảo toàn, giữ lại một nửa).

ADVERTISEMENT