logo

Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly - Ala - Gly - Ala - Gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau?

Câu hỏi :

Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau?
 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Thủy phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thu được 2 đipeptit khác nhau: Gly − Ala: 

+ NH2 − CH2 − CONH − CH(CH3) − COOH

+ Ala − Gly: NH2 − CH(CH3) − CONH − CH2 − COOH

icon-date
Xuất bản : 01/02/2023 - Cập nhật : 01/02/2023