logo
ADVERTISEMENT

Cho m gam một ancol no, đơn chức X qua bình đựng CuO dư, nung nóng

Câu hỏi :

Cho m gam một ancol no, đơn chức X qua bình đựng CuO dư, nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là:
 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

ancol X + CuO → anđehit/xeton +Cu + H2O

Sau phản ứng với CuO, chất rắn ban đầu là CuO chuyển thành Cu nên lượng chất rắn giảm là lượng oxi có trong CuO: mgiảm = mO = 0,32 gam.

Cho m gam một ancol no, đơn chức X qua bình đựng CuO dư, nung nóng
ADVERTISEMENT