logo
ADVERTISEMENT

Cho các nguyên tố X1(Z = 12), X2(Z = 18), X3(Z = 14), X4(Z = 36). Những nguyên tố thuộc cùng một nhóm là

Câu hỏi :

Cho các nguyên tố X1(Z = 12), X2(Z = 18), X3(Z = 14), X4(Z = 36). Những nguyên tố thuộc cùng một nhóm là

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

X1(Z = 12) : 1s22s22p63s2 ⇒ nhóm IIA.

X2(Z = 18) : 1s22s22p63s23p6 ⇒ nhóm VIIIA.

X3(Z = 14) : 1s22s22p63s23p2 ⇒ nhóm IVA.

X4(Z = 36) : 1s22s22p63s23p63d104s24p6 ⇒ nhóm VIIIA.

⇒ X2 và X4 thuộc cùng một nhóm.

ADVERTISEMENT