logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện


Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện


I. KHỐI ĐA DIỆN

Khối đa diện là hình được bao bởi các đa giác phẳng

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện – TopLoigiai


II. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

1. Thế nào là hình hộp chữ nhật?

Hình hộp chữ nhật được bao bọc bởi 6 hình chữ nhật

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện – TopLoigiai (ảnh 2)

(a): chiều dài; (b): chiều rộng; (c): chiều cao

2. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện – TopLoigiai (ảnh 3)

Bảng 1. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật

Hình

Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

1

Đứng

Chữ nhật

a, h

2

Bằng

Chữ nhật

a, b

3

Cạnh

Chữ nhật

b, h


III. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỀU

1. Thế nào là hình lăng trụ đều?

Hình lăng trụ đều được bao bọc bởi 2 mặt đáy là 2 hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau.

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện – TopLoigiai (ảnh 4)

(a): chiều dài cạnh đáy; (b): chiều cao đáy; (c): chiều cao lăng trụ 

2. Hình chiếu của hình lăng trụ đều

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện – TopLoigiai (ảnh 5)

Bảng 2. Hình chiếu của hình lăng trụ đều

Hình

Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

1

Đứng

Hình chữ nhật

a, h

2

Bằng

Hình tam giác đều

a, b

3

Cạnh

Hình chữ nhật

b, h


IV. HÌNH CHÓP ĐỀU

1. Thế nào là hình chóp đều?

Hình chóp đều được bao bọc bởi  mặt đáy là 1 hình đa giác và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện – TopLoigiai (ảnh 6)

(a): chiều dài cạnh đáy; (h): chiều cao hình chóp

2. Hình chiếu của hình chóp đều

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện – TopLoigiai (ảnh 7)

Bảng 3. Hình chiếu của hình chóp đều

Hình

Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

1

Đứng

Hình tam giác cân

a, h

2

Bằng

Hình vuông

a

3

Cạnh

Hình tam giác cân

a, h

CHÚ Ý: Thường chỉ dùng 2 hình chiếu để biểu diễn hình lăng trụ hoặc hình chóp: một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao, một hình chiếu thể hiện hình dạng và kích thước đáy. 

Tham khảo thêm Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay

ADVERTISEMENT