logo
ADVERTISEMENT

Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 3 trang 21, 22,...25

1. Hoàn thành bảng thống kê các thuộc địa của thực dân phương Tây ở khu vực Đông Nam Á đến cuối thế kỉ XIX theo mẫu dưới đây. 2. Hoàn thành bảng tóm tắt về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây theo mẫu dưới đây.

Bài 3: Tình hình Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX


1. Hoàn thành bảng thống kê các thuộc địa của thực dân phương Tây ở khu vực Đông Nam Á đến cuối thế kỉ XIX theo mẫu dưới đây:

Trả lời

Thực dân cai trị

Hà Lan

Anh

Pháp

Tây Ban Nha

Các thuộc địa In-đô-nê-xi-a Bán đảo Ma-lay-a, phía Bắc đảo Booc-nê-ô và Mi-an-ma. ba nước Đông Dương: Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. Ma-lắc-ca

2. Hoàn thành bảng tóm tắt về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây theo mẫu dưới đây:

Trả lời

Tình hình chính trị

Tình hình kinh tế

Tình hình xã hội

Tình hình văn hóa

- Chính phủ của các quốc gia bị thực dân áp đặt hoặc bị phụ thuộc và phải thực hiện những công việc tay sai cho thực dân.

-Cả bộ máy trung ương lẫn địa phương đều được điều hành bởi các quan chức do thực dân bổ nhiệm.

 

- Tăng cường việc khai thác, bóc lột người dân bản địa mà không quan tâm đến sự phát triển của ngành công nghiệp nặng, chủ yếu tập trung vào sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến.

- Mở rộng mạng lưới đường giao thông để phục vụ cho việc khai thác kinh tế và đàn áp những phong trào đấu tranh của nhân dân.

- Chiếm đoạt đất ruộng để lập các đồn điền.

- Quý tộc và lãnh chúa liên kết với thực dân để khai thác nông dân.

- Nông dân ngày càng nghèo đói, phải đối mặt với nhiều thuế và công việc nặng nhọc.

- Xuất hiện các tầng lớp mới trong xã hội bao gồm tư sản dân tộc, công nhân và trí thức nhỏ, họ bắt đầu tham gia vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

- Tiếp nhận và phát triển văn hóa phương Tây, tạo nên sự đa dạng và xung đột văn hóa, tôn giáo.

- Thực hiện chính sách nô dịch nhằm đồng nhất và làm cho nhân dân mất đi tính tự chủ.


 


3. Em có nhận xét gì về hình thức đấu tranh và lực lượng tham gia trong phong trào đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á?

>>> Xem trả lời


4. Tìm hiểu về một người anh hùng dân tộc của các nước Đông Nam Á trong thời kì chống lại ách đô hộ của thực dân phương Tây. Viết một đoạn văn khoảng 150 chữ giới thiệu về người anh hùng đó.

>>> Xem trả lời

>>> Xem toàn bộ: Soạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 3: Tình hình Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX trong bộ SGK Chân trời sáng tạo theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT