logo
ADVERTISEMENT

Cụm từ Guilty pleasure nghĩa là gì?

Nghĩa của cụm từ "Guilty pleasure"?

"Guilty pleasure" nghĩa là gì | Khái niệm Tiếng Anh bổ ích

1. Guilty pleasure có nghĩa là gì?

   Nó có nghĩa là một cái gì đó mang lại cho bạn niềm vui nhưng không tốt, hoặc tốt cho bạn. Vì vậy, bạn có cảm giác tội lỗi về việc tận hưởng nó. Đồ chiên rán là thú vui tội lỗi của tôi.

Cách hiểu khác:

   "Guilty pleasure" diễn tả thứ mà một người thích như đồ ăn, thể loại nhạc, TV show, hoạt động, etc. thứ mà xã hội không coi trọng hoặc không tốt cho họ, nhưng họ vẫn thích nó. Mọi người thường cố gắng che giấu "guilty pleasures" của họ. 

Example : My "guilty pleasure" is watching cartoons every night while eating ice cream. (Sở thích quái đản của tôi là vừa xem hoạt hình vừa ăn kem mỗi tối.


2. Pleasure có nghĩa là gì ?


Danh từ

1. Niềm vui thích, điều thích thú, điều thú vị, điều vui thú, điều khoái trá.

+ a day of pleasure — một ngày vui thú

+ it's a pleasure to... — thật là thú vị được...

+ to take pleasure in... — thích thú với...

+ with pleasure — xin vui lòng, rất hân hạnh

2. Khoái lạc, hoan lạc; sự ăn chơi truỵ lạc.

+ a life given up to pleasure — cuộc sống ăn chơi truỵ lạc

+ a man of pleasure — một người ưa khoái lạc, một người ăn chơi truỵ lạc

3. Ý muốn, ý thích.

+ what's your pleasure, sir? — (thương nghiệp) thưa ông muốn mua gì ạ?, thưa ông cần gì ạ?

+ I shall not consult his pleasure — tôi sẽ không hỏi ý muốn của hắn ta

+ at pleasure — tuỳ ý, tuỳ ý muốn, tuỳ ý thích

+ at someone's pleasure — tuỳ ý muốn của ai

+ that can be postponed during our pleasure — việc đó có thể để chậm lâu chừng nào tuỳ theo ý muốn của chúng ta


Ngoại động từ

1. Làm vui lòng, làm vui thích, làm vừa ý (ai).

- Nội động từ

+ pleasure nội động từ /ˈplɛ.ʒɜː/

2. (+ in) Thích thú với, vui thích với, thú vị với.

+ to pleasure in something — thích thú với cái gì

+ to pleasure in doing something — thích thú làm cái gì

ADVERTISEMENT