logo

Dựa vào hình 1.1 mô tả tóm tắt quá trình chuyển hóa năng lượng trong sinh giới (bắt đầu từ năng lượng ánh sáng)

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 7 (Dựa vào hình 1.1 mô tả tóm tắt quá trình chuyển hóa năng lượng trong sinh giới (bắt đầu từ năng lượng ánh sáng)) Bài 1: Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng SGK Sinh 11  Kết nối tri thức

Câu hỏi: Dựa vào hình 1.1 mô tả tóm tắt quá trình chuyển hóa năng lượng trong sinh giới (bắt đầu từ năng lượng ánh sáng)

Quá trình chuyển hóa năng lượng trong sinh giới

Trả lời:

Cách trả lời 1:

Quá trình chuyển hoá năng lượng làm 3 giai đoạn: Tổng hợp, phân giải và huy động năng lượng.

Năng lượng khởi đầu trong sinh giới là năng lượng ánh sáng mặt trời (quang năng). Chất diệp lục của cây xanh thu nhận quang năng để tổng hợp chất hữu cơ từ các phân tử CO2 và nước. Các liên kết hoá học trong phân tử hữu cơ chứa năng lượng ở dạng thế năng, nhờ quá trình hô hấp mà thế năng này biến đối thành động năng. Các dạng năng lượng khác nhau cuối cũng đều chuyển thành nhiệt năng và toả vào môi trường.

Cách trả lời 2: 

Năng lượng khởi đầu trong thế giới sống là ánh sáng mặt trời (năng lượng ánh sáng). Diệp lục trong cây xanh thu năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ CO2 và các phân tử nước. Liên kết hóa học trong phân tử hữu cơ chứa năng lượng ở dạng thế năng, được hô hấp chuyển hóa thành động năng. Các dạng năng lượng khác nhau cuối cùng được chuyển thành nhiệt và thải ra môi trường.

icon-date
Xuất bản : 14/02/2023 - Cập nhật : 03/07/2023