logo

Cho biết những chất nào được cơ thể thực vật, động vật lấy từ môi trường sống

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 8 (Cho biết những chất nào được cơ thể thực vật, động vật lấy từ môi trường sống và đưa đến tế bào cơ thể sử dụng cho đồng hoá, dị hoá; Những chất thải nào sinh ra từ quá trình chuyển hoá được cơ thể thải ra môi trường.) Bài 1: Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng SGK Sinh 11  Kết nối tri thức.

Câu hỏi: Cho biết những chất nào được cơ thể thực vật, động vật lấy từ môi trường sống và đưa đến tế bào cơ thể sử dụng cho đồng hoá, dị hoá; Những chất thải nào sinh ra từ quá trình chuyển hoá được cơ thể thải ra môi trường.

Mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở cấp tế bào và cơ thể

Trả lời:

* Những chất được cơ thể thực vật, động vật lấy từ môi trường sống và đưa đến tế bào cơ thể sử dụng cho đồng hoá, dị hoá.

- Thực vật: H2O, chất khoáng, O2

- Động vật: Thức ăn, H2O, O2

* Những chất thải nào sinh ra từ quá trình chuyển hoá được cơ thể thải ra môi trường.

- Thực vật: H2O, O2, CO2

- Động vật: Phân, nước tiểu, CO2

icon-date
Xuất bản : 14/02/2023 - Cập nhật : 03/07/2023