logo
ADVERTISEMENT

Đa số đột biến là có hại vì

Câu hỏi :

Đa số đột biến là có hại vì

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Đa số đột biến là có hại vì

Đa số đột biến là có hại vì phá vỡ các mối quan hệ hài hòa trong kiểu gen, giữa kiểu gen với môi trường. Chúng chỉ biểu hiện kiểu hình khi chúng đồng hợp tử và trong điều kiện môi trường thích hợp. Thông qua giao phối nếu gặp phải tổ hợp gen thích hợp thì gen có hại có thể trở thành có lợi. Trong thực tế, người ta thường gặp những đột biến nhân tạo có lợi cho bản thân sinh vật và cho con người.

ADVERTISEMENT