logo
ADVERTISEMENT

Đồ thị gia tốc – li độ của một vật dao động điều hòa được biểu diễn theo hình vẽ bên dưới. Tần số dao động của vật này là bao nhiêu?

Câu hỏi :

Đồ thị gia tốc – li độ của một vật dao động điều hòa được biểu diễn theo hình vẽ bên dưới. Tần số dao động của vật này là bao nhiêu?

Đồ thị gia tốc – li độ của một vật dao động điều hòa được biểu diễn theo hình vẽ bên dưới. Tần số dao động của vật này là bao nhiêu?
ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Chọn đáp án A

Đồ thị gia tốc – li độ của một vật dao động điều hòa được biểu diễn theo hình vẽ bên dưới. Tần số dao động của vật này là bao nhiêu?
ADVERTISEMENT