logo
ADVERTISEMENT

Tế bào sinh dưỡng từ hai loài có thể dung hợp và tạo ra tế bào lai mang hai bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội. Tế bào loài I có kiểu gen AabbDd và tế bào loài II có kiểu gen EeGgHh.

Câu hỏi :

Tế bào sinh dưỡng từ hai loài có thể dung hợp và tạo ra tế bào lai mang hai bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội. Tế bào loài I có kiểu gen AabbDd và tế bào loài II có kiểu gen EeGgHh. Nuôi các tế bào lai trong môi trường dinh dưỡng và cho phát triển thành cây lai. Các cây lai này tự thụ phấn thu đời con F1, theo lí thuyết có thể tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần ở tất cả các gen ở đời con F1?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Chọn đáp án A

Tế bào loài I: AabbDd

Tế bào loài II: EeGgHh

--> Lai sinh dưỡng tế bào của 2 loài sẽ tạo ra tế bào lai mang 2 bộ NST lưỡng bội của cả 2 loài.Số dòng thuần tối đa từ sự tự thụ của cơ thể có kiểu gen chứa n cặp gen dị hợp là: 2n

Tế bào lai có kiểu gen AabbDdEeGgHh

Có 5 cặp gen dị hợp → số dòng thuần là 25 = 32 dòng

ADVERTISEMENT