logo
ADVERTISEMENT

Khi xét về tác động của nhân tố tiến hóa lên quần thể ngẫu phối P có thành phần kiểu gen 0,25 AA: 0,5 Aa: 0,25 aa, cho các nhận định sau

Câu hỏi :

Khi xét về tác động của nhân tố tiến hóa lên quần thể ngẫu phối P có thành phần kiểu gen 0,25 AA: 0,5 Aa: 0,25 aa, cho các nhận định sau:

(1) Đột biến là nhân tố duy nhất làm xuất hiện alen mới.

(2) Nếu quần thể chỉ chịu tác động của chọn lọc tự nhiên và F1 có tỉ lệ kiểu gen là 0,16 AA: 0,48 Aa: 0,36 aa thì chứng tỏ quá trình chọn lọc đang chống lại alen trội.

(3) Nếu quần thể chỉ chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì tỉ lệ kiểu gen của quần thể P có thể là 100% AA.

(4) Nếu chỉ có hiện tượng di nhập thì sẽ làm giảm độ đa dạng di truyền của quần thể.

Nhận định đúng là:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Chọn đáp án B

(1) sai. Do có di nhập gene cũng là yếu tố xuất hiện alen mới.

(2) đúng. Do F1 có tần số alen A = 0,4, tần số alen a = 0,6 trong khi ở P tần số alen A = 0,5 tần số alen a=0,5.

(3) đúng. Do yếu tố ngẫu nhiên là yếu tố vô hướng nên có thể loại bỏ hoàn toàn alen a ra khỏi quần thể.

(4) sai. Nếu chỉ có hiện tượng di nhập không chắc làm giảm độ đa dạng của quần thể.

ADVERTISEMENT