logo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6, 7, 22, cho biết các nhân tố tự nhiên quyết định sự phân bố của nhà máy thủy điện Hoà Bình?

Câu hỏi :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6, 7, 22, cho biết các nhân tố tự nhiên quyết định sự phân bố của nhà máy thủy điện Hoà Bình?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Chọn đáp án A.

Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố nhà máy thủy điện Hòa Bình là địa hình (vùng đồi núi, có phân bậc) và sông ngòi.

icon-date
Xuất bản : 10/02/2023 - Cập nhật : 10/02/2023