logo
ADVERTISEMENT

Ngưỡng đau của tai người là 130 dB và hầu như không phụ thuộc vào tần số của âm. Một động cơ máy bay có thể gây ra âm thanh có mức cường độ âm là 140 dB ở vị trí cách máy bay 30,0 m.

Câu hỏi :

Ngưỡng đau của tai người là 130 dB và hầu như không phụ thuộc vào tần số của âm. Một động cơ
máy bay có thể gây ra âm thanh có mức cường độ âm là 140 dB ở vị trí cách máy bay 30,0 m. Để tai một
người có thể chịu đựng được âm thanh do máy bay trên gây ra, thì người đó cần phải đứng cách máy bay
một khoảng tối thiểu bằng?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Chọn đáp án A

Ngưỡng đau của tai người là 130 dB và hầu như không phụ thuộc vào tần số của âm. Một động cơ máy bay có thể gây ra âm thanh có mức cường độ âm là 140 dB ở vị trí cách máy bay 30,0 m.
ADVERTISEMENT