logo
ADVERTISEMENT

X (C4H6O4) là chất hữu cơ no, mạch hở. Đun nóng X trong dung dịch NaOH thu được dung dịch Y trong đó có chứa một muối và một ancol. Số công thức cấu tạo có thể có của X

Câu hỏi :

X (C4H6O4) là chất hữu cơ no, mạch hở. Đun nóng X trong dung dịch NaOH thu được dung dịch Y trong đó có chứa một muối và một ancol. Số công thức cấu tạo có thể có của X?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Chọn đáp án D

X mạch mở và có công thức phân tử là C4H6O4 nên số liên kết π trong X là 2

→ X chứa 2 chức este hoặc chứa một chức este và một chức axit.

+ X chứa 2 chức este:

1, (RCOO)2R’→(HCOO)2C2H4 = HCOO – CH2 – CH2 – OOCH

2, R(COOR’)2→(COOCH3)2 = CH3 – OOC – COO - CH3

+ X chứa 1 chức este và 1 chức axit:

3, HOOC – R – COO – R’ = HOOC – COO – CH2 – CH3

4, HOOC – R – COO – R’ = HOOC – CH2 – COO – CH3

ADVERTISEMENT