logo
ADVERTISEMENT

Tập đoàn X có 6 công ty A, B, C, D, E, F. Trong năm 2020, tỷ lệ doanh thu của các công ty này được biểu thị như biểu đồ

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 68 đến 70

Tập đoàn X có 6 công ty A, B, C, D, E, F. Trong năm 2020, tỷ lệ doanh thu của các công ty này được biểu thị như biểu đồ:

Tập đoàn X có 6 công ty A, B, C, D, E, F. Trong năm 2020, tỷ lệ doanh thu của các công ty này được biểu thị như biểu đồ

1. Nếu doanh thu của công ty D là 650 tỷ đồng thì doanh thu của công ty B là bao nhiêu tỷ đồng?

A. 1.860. 

B. 1.680. 

C. 1.920. 

D. 1.690.

Trả lời: Chọn đáp án D

Tỷ lệ doanh thu của công ty D là 10%.

Tỷ lệ doanh thu của công ty B là 26%.

Nếu doanh thu của công ty D là 650 tỷ đồng thì doanh thu của công ty B là: 650:10x26 = 1690 (tỷ đồng)


2. Doanh thu của công ty F nhiều hơn doanh thu của công ty D là bao nhiêu phần trăm?

A. 48% 

B. 60% 

C. 36% 

D. 65%

Trả lời: Chọn đáp án B

Dựa vào biểu đồ ta thấy:

Doanh thu của công ty F: 16%

Doanh thu của công ty D: 10%

Như vậy doanh thu của công ty F nhiều hơn doanh thu của công ty D số phần trăm là: ((16-10)/10).100% = 60%


3. Nếu doanh thu của công ty E tăng 15% vào năm 2021 và doanh thu của các công ty khác không thay đổi thì tổng doanh thu của tập đoàn X tăng bao nhiêu phần trăm?

A. 2,1% 

B. 3,5% 

C. 1,8% 

D. 4,2%

Trả lời: Chọn đáp án A

Doanh thu của công ty E năm 2020 là: 14% (tổng doanh thu của tập đoàn X năm 2020)

Doanh thu của công ty E năm 2021 là: (100% + 15%).14% = 16,1% (tổng doanh thu của tập đoàn X 2020)

Như vậy: Nếu doanh thu của công ty E tăng 15% vào năm 2021 và doanh thu của các công ty khác không thay đổi thì tổng doanh thu thu nhập của tập đoàn X tăng lên số phần trăm là: 16,1% - 14% = 2,1% (so với năm 2020).

ADVERTISEMENT