logo
ADVERTISEMENT

P, S và Cl là các nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, với số hiệu nguyên tử tăng dần theo thứ tự ZP < ZS < ZCl. Phát biểu nào sau đây sai?

Câu hỏi :

P, S và Cl là các nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, với số hiệu nguyên tử tăng dần theo thứ tự ZP < ZS < ZCl. Phát biểu nào sau đây sai?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Chọn đáp án B

A. Đúng, trong một chu kỳ theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, tính phi kim tăng dần nên Cl có tính phi
kim lớn nhất.

B. Sai, trong một chu kỳ theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử giảm dần theo thứ tự P,
S, Cl.

C. - Cấu hình electron của P (Z=15): 1s22s22p63s23p3

P, S và Cl là các nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, với số hiệu nguyên tử tăng dần theo thứ tự ZP < ZS < ZCl. Phát biểu nào sau đây sai?

- Cấu hình electron của S (Z=16): 1s22s22p63s23p4

P, S và Cl là các nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, với số hiệu nguyên tử tăng dần theo thứ tự ZP < ZS < ZCl. Phát biểu nào sau đây sai?

- Cấu hình electron của Cl (Z=17): 1s22s22p63s23p5

P, S và Cl là các nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, với số hiệu nguyên tử tăng dần theo thứ tự ZP < ZS < ZCl. Phát biểu nào sau đây sai?

Vậy P có số electron độc thân nhiều nhất.

D. Đúng, trong một chu kỳ theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, độ âm điện tăng dần nen Cl có độ âm điện
lớn nhất.

ADVERTISEMENT