logo

Để phòng, tránh tiến công đường không của địch cần tổ chức sơ tán, phân tán như thế nào?

Câu hỏi: Để phòng, tránh tiến công đường không của địch cần tổ chức sơ tán, phân tán như thế nào?

Để phòng, tránh tiến công đường không của địch cần tổ chức sơ tán, phân tán như thế nào?

Trả lời:

- Có 3 hình thức tổ chức sơ tán, phân tán: 

1. Sơ tán, phân tán thời gian dài đến khi tình hình ổn định:

+ Thực hiện sơ tán đối với trẻ em, người già yếu, phụ nữ mang thai ở vùng trọng điểm phòng không

+ Các cơ quan, nhà máy, doanh nghiệp dời đi nhưng vẫn đảm bảo hoạt động bình thường.

+ Những người không liên quan không nhất thiết phải ở lại.

2. Sơ tán, phân tán trong tình huống khẩn cấp: 

+ Áp dụng đối với các khu vực có nguy cơ địch tập trung đánh phá; người.

+ Phương tiện của các nhà máy, doanh nghiệp phải sơ tán. Tuy nhiên vẫn phản tiếp tục sản xuất để bảo đảm cho nhu cầu quốc phòng và nhu cầu thiết yếu của đời sống nhân dân.

3. Sơ tán, phân tán tại chỗ: 

+ Áp dụng đối với lực lượng bám trụ ở những địa bàn trọng điểm về phòng không nhân dân để sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đánh trả và khắc phục hậu quả do địch tiến công hoả lực đường không gây nên.

icon-date
Xuất bản : 10/06/2023 - Cập nhật : 12/06/2023