logo
ADVERTISEMENT

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu phần lãnh thổ phía Nam nước ta?

Câu hỏi :

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu phần lãnh thổ phía Nam nước ta?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Đặc điểm không đúng với khí hậu phần lãnh thổ phía Nam nước ta là Rừng cận xích đạo gió mùa vì đây là đặc điểm của sinh vật, không phải đặc điểm của khí hậu. Những đặc điểm của khí hậu phần lãnh thổ phía Nam nước ta là: có tính chất cận xích đạo gió mùa, nóng quanh năm và có hai mùa rõ rệt (mùa mưa và mùa khô)

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT