logo
ADVERTISEMENT

AC là gì trong kinh tế vi mô?

Kinh tế học vi mô là môn kinh tế học đóng vai trò quan trọng khi nghiên cứu hành vi kinh tế của các chủ thể như người tiêu dùng và nhà sản xuất cũng như cách các chủ thể này tương tác với nhau trong nền kinh tế tổng thể của đất nước. 


1. AC là gì trong kinh tế vi mô?

AC là ký tự viết tắt của định nghĩa chi phí trung bình, hay còn được hiểu là tổng chi phí trung bình cho mỗi đơn vị sản phẩm tương ứng ở mỗi mức sản lượng.

 AC được xác định bằng 2 cách:

- Tổng chi phí: sản lượng tương ứng: ACi = TCi/Qi.

- Chi phí cố định trung bình + chi phí biến đổi trung bình: AC = AFC + AVC.

Kinh tế vĩ mô là gì?

2. Các công thức kinh tế vi mô

- D: cầu về hàng hoá → QD: Lượng cầu

- Qs = cP + d (c > 0) hay Ps = aQ + b (a > 0)

- AFC: chi phí cố định bình quân → AFC = FC/Q

- I: thu nhập

- ∆P/ ∆Q: hệ số góc

- S: cung về hàng hoá → Qs: Lượng cung

- CS: Thặng dư của người tiêu dùng

- PS: Thặng dư của người sản xuất

- QD = -aP + b (a > 0) hay PD = -cQ + d (c > 0)

- Cân bằng thị trường QD = Qs, PD = Ps

- TS: tổng thuế người sản xuất gánh chịu → TS = tS.Q1

- PC: Giá trần

- tD: Thuế của người tiêu dùng phải chịu/1 sản phẩm → tD = PD1 – Po ( PD1: giá người mua trả sau thuế, Po: giá thị trường cũ)

- TR: tổng doanh thu của DN → TR = P.Q

- PS: Giá sàn

- TD: tổng thuế người tiêu dung gánh chịu → TD = tD.Q1

- tS: là mức thuế người sản xuất gánh chịu → tS = Po - PS1

- FC: định phí (chi phí cố định)

- MR: doanh thu tăng thêm của DN (doanh thu biên) → M R= ∆TR/ ∆Q = (TR)'Q = P

- AR: doanh thu bình quân của doanh nghiệp → AR = TR/Q = P

- t: thuế chính phủ nhận được trên một sản phẩm → t = tD + tS

- T: tổng thuế chính phủ nhận được →T = t . Q1

- MC: chi phí biên → MC = ∆TC/∆Q = (TC)'Q = ∆VC/∆Q = (VC)'Q

- TC: tổng phí của doanh nghiệp → TC = VC + FC

- £: hệ số sức mạnh cạnh tranh của DN (0 < £ < 1) -> £ = P - MC/P

- VC: biến phí (chi phí thay đổi đồng biến với sản lượng)

- Πmax: lợi nhuận tối đa → Πmax = MR= MC

- AVC: chi phí biến đổi bình quân → AVC = VC/Q

ADVERTISEMENT