logo

You can participate in a local ______________ group to clean up the street

Câu hỏi :

You can participate in a local ______________ group to clean up the street or volunteer at nursing home.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
ou can participate in a local environmental group to clean up the street or volunteer at nursing home

Kiến thức: Chọn đúng dạng của từ loại

Giải thích:

Chỗ trống cần điền là tính từ theo cấu trúc: adj + n

A. Environment (n) môi trường                                       

B. Environmentally (adv) thuộc về môi trường               

C. Environmental (adv) thuộc về môi trường                                                            

D. Environmentalist (n) nhà môi trường học

Chọn C => You can participate in a local environmental group to clean up the street or volunteer at nursing home: Bạn có thể tham gia vào một nhóm môi trường địa phương để dọn dẹp đường phố hoặc tình nguyện tại viện dưỡng lão.

icon-date
Xuất bản : 13/01/2023 - Cập nhật : 02/02/2023

Xem thêm các chủ đề liên quan