logo
ADVERTISEMENT

Save the Children ______ in the United Kingdom since 1919

Câu hỏi :

Save the Children ______ in the United Kingdom since 1919

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Save the Children has been set up in the United Kingdom since 1919

Kiến thức: Chọn thì của động từ

Giải thích:

Since + mốc thời gian quá khứ => đây là thì hiện tại hoàn thành => loại đáp án B, D

Save the Children là sự vật => bị động => loại A

Chọn C. Save the Children has been set up in the United Kingdom since 1919: Tổ chức “Save the Children” được thành lập ở Vương Quốc Anh từ năm 1919.

ADVERTISEMENT