logo
ADVERTISEMENT

__________is an organization that tries to achieve social or political aims but is not controlled by a government

Câu hỏi :

______________________ is an organization that tries to achieve social or political aims but is not controlled by a government.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Non-governmental organization is an organization that tries to achieve social or political aims but is not controlled by a government:

Kiến thức: Chọn dạng đúng của từ và nghĩa phù hợp

Giải thích:

A. government organization: tổ chức chính phủ

B. non-government organization: tổ chức phi chính phủ

C. non-governmental organization: tổ chức phi chính phủ                            

D. governmental organization:  tổ chức chính phủ

=> Chọn C

Non-governmental organization is an organization that tries to achieve social or political aims but is not controlled by a government: Tổ chức phi chính phủ là một tổ chức cố gắng đạt được các mục tiêu chính trị hoặc xã hội nhưng không bị kiểm soát bởi chính phủ.

ADVERTISEMENT