logo
ADVERTISEMENT

The school has organised various volunteering activities to encourage students to take part in

Câu hỏi :

Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chân: The school has organised various volunteering activities to encourage students to take part in

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
The school has organised various volunteering activities to encourage students to take part in

Giải thích:

Dịch nghĩa: various (adj): đa dạng

A. resembling (adj) giống     

B. same (adj) giống               

C. numerous (adj) nhiều        

D. connected (adj) được kết nối

=> Chọn C

The school has organised various volunteering activities to encourage students to take part in: Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện để khuyến khích học sinh tham gia

ADVERTISEMENT