logo
ADVERTISEMENT

The project will benefit the local community as a whole

Câu hỏi :

Tìm từ trái nghĩa với từ được gạch chân: The project will benefit the local community as a whole

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
The project will benefit the local community as a whole

Giải thích:

Dịch nghĩa benefit (v): mang lại lợi ích

A. contribute to: góp phần, đóng góp                              

B. promote (v) thúc đẩy        

C. hinder (v) ngăn cản           

D. assist (v) hỗ trợ

=> Chọn C

The project will benefit the local community as a whole: Dự án sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương nói chung

ADVERTISEMENT