logo
ADVERTISEMENT

Im writing to apply __________ a volunteer position at the local centre of community development

Câu hỏi :

I’m writing to apply __________ a volunteer position at the local centre of community development.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
I’m writing to apply for a volunteer position at the local centre of community development

Kiến thức: Chon giới từ phù hợp

Giải thích:

Apply for + vị trí công việc: ứng tuyển vị trí gì

Apply to + tổ chức/trường học: xin vào đâu

=> Chọn B

I’m writing to apply for a volunteer position at the local centre of community development: Tôi đang viết thư này để ứng tuyển vào một vị trí tình nguyện tại trung tâm phát triển cộng đồng địa phương.

ADVERTISEMENT