logo
ADVERTISEMENT

Thank you for your donation. It was very generous of you

Câu hỏi :

Thank you for your donation. It was very generous of you

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Thank you for your donation. It was very generous of you

Giải thích:

Dịch nghĩa: generous (adj): hào phóng

A. mean (adj) ích kỉ              

B. selfish (adj) ích kỉ             

C. unkind (adj) không tử tế   

D. open-handed (adj) hào phóng

=> Chọn D: Thank you for your donation. It was very generous of you: Cảm ơn tặng phẩm của bạn. Bạn đã rất hào phóng

Xem thêm các chủ đề liên quan

ADVERTISEMENT