logo

Each month, we _______________ the donations to the community centre

Câu hỏi :

Each month, we _______________ the donations to the community centre.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
 Each month, we take the donations to the community centre

Kiến thức: Chọn từ kết hợp cho phù hợp về nghĩa.

Giải thích: take/give the donation to sb: quyên góp từ thiện cho ai, đến ai

Chọn A => Each month, we take the donations to the community centre : Mỗi tháng, chúng tôi quyên góp cho trung tâm cộng đồng.

icon-date
Xuất bản : 13/01/2023 - Cập nhật : 02/02/2023

Xem thêm các chủ đề liên quan