logo
ADVERTISEMENT

They sell ____________tems which they do by themselves to raise money

Câu hỏi :

They sell ____________ items which they do by themselves to raise money for the local orphanage and homeless old people.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
They sell handmade items which they do by themselves

Kiến thức: Tìm và lựa chọn từ phù hợp cho câu

Câu hỏi: They sell ____________ items which they do by themselves to raise money for the local orphanage and homeless old people. => Họ bán những thứ ____________ mà họ tự làm để gây quỹ cho trại trẻ mồ côi địa phương và những người già vô gia cư.

Giải thích:

A. man-made (adj) nhân tạo

B. handmade (adj) làm thủ công, làm bằng tay

C. machine-made (adj) làm bằng máy

D. manufactured (adj) làm máy móc hóa

=> Chọn B: They sell handmade items which they do by themselves to raise money for the local orphanage and homeless old people

ADVERTISEMENT