logo

He is writing a letter of acceptance to the employer with the hope to get his favorite position in the company

Câu hỏi :

Tìm từ trái nghĩa với từ được gạch chân: He is writing a letter of acceptance to the employer with the hope to get his favorite position in the company

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
He is writing a letter of acceptance to the employer with the hope to get his favorite position in the company

Từ trái nghĩa với từ được gạch chân: He is writing a letter of acceptance to the employer with the hope to get his favorite position in the company

=>  C. Refusal    

Dịch nghĩa: He is writing a letter of acceptance to the employer with the hope to get his favorite position in the company => Anh ấy đang viết thư nhận việc gửi cho nhà tuyển dụng với hy vọng có được vị trí yêu thích trong công ty.

Acceptance sử dụng với ý nghĩa là tiếp nhận, nhận một việc gì đó => Chọn C: Refusal  (Từ chối)

icon-date
Xuất bản : 10/01/2023 - Cập nhật : 02/02/2023

Xem thêm các chủ đề liên quan