logo
ADVERTISEMENT

Though I persuaded my boss to solve a very serious problem in the new management system, he just made light of it

Câu hỏi :

Tìm từ trái nghĩa với từ được gạch chân: Though I persuaded my boss to solve a very serious problem in the new management system, he just made light of it.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Though I persuaded my boss to solve a very serious problem in the new management system, he just made light of it.

Từ trái nghĩa với từ được gạch chân: Though I persuaded my boss to solve a very serious problem in the new management system, he just made light of it.

=> D. Treated as important  

Dịch nghĩa: Though I persuaded my boss to solve a very serious problem in the new management system, he just made light of it. => Mặc dù tôi đã thuyết phục sếp của mình giải quyết một vấn đề rất nghiêm trọng trong hệ thống quản lý mới, nhưng ông ấy chỉ coi nhẹ vấn đề đó.

Made light of sử dụng với nghĩa không coi trọng, xem nhẹ => Chọn D. Treated as important (Được xem là quan trọng)

ADVERTISEMENT